Oświadczenie ws Dżemilewa i Krymu

Polska, dn. 23 kwietnia 2014r.

 

Oświadczenie

 

22 kwietnia 2014 r. powiadomiono Mustafę Dżemilewa o zakazie wjazdu do Federacji Rosyjskiej. Zrobiły to okupacyjne służby ustawione na granicy Autonomii. W ten sposób Rosja chce uniemożliwić mu przebywanie na Krymie, gdzie mieszka z rodziną. Zakaz ma obowiązywać do 2019 r.  Dżemilew jest przywódcą Tatarów Krymskich i posłem do ukraińskiego Parlamentu.  15 lat spędził  w łagrach Rosji Sowieckiej za walkę o powrót Tatarów na Krym. Zostali oni 18 maja 1944r. zesłani do Uzbekistanu i innych republik sowieckich. Połowa narodu zginęła podczas wysiedlania. Do końca lat 80. mieli kategoryczny zakaz powrotu na Krym.

Protestujemy przeciwko decyzjom okupacyjnych rosyjskich władz Krymu, które godzą w podstawowe prawa człowieka. Wzywamy polityków całego świata do interwencji w sprawie samowoli i łamania praw człowieka przez rosyjski reżim okupacyjny Krymu. Apelujemy do środków masowego przekazu o nagłośnienie i potępienie rosyjskiej samowoli i niespotykanej w cywilizowanym świecie praktyki.

 

Za Komitet Polityczny Tatarów Krymskich na Obczyźnie

Selim Chazbijewicz

Piotr Hlebowicz

Jadwiga Chmielowska

Jerzy Szahuniewicz

Oświadczenie w sprawie Krymu

Rządy demokratycznych państw
Organizacje międzynarodowe
Społeczeństwa Wolnego Świata

My, byli działacze opozycji antykomunistycznej oraz ludzie dobrej woli, oświadczamy:
Rosja wtargnęła na terytorium niepodległego państwa ukraińskiego, naruszając granice sąsiedniego państwa oraz naruszając umowy międzynarodowe. Środowiska tatarskie z Krymu alarmują, że specjalne odziały rosyjskie działają na terenie Autonomii Krymskiej.

1. Nazywanie przez Rosję i Rosjan Krymu „rdzenną ziemią rosyjską” jest historycznym kłamstwem. Krym, niepodległe państwo tatarskie – Chanat Krymski – zostało podstępnie zaanektowane w 1783 roku, a następnie okupowane przez Imperium Rosyjskie oraz ZSSR. W roku 1918 przez parę miesięcy istniało odrodzone państwo pod nazwą Demokratyczna Republika Krymu, zdławiona przez bolszewików. W 1954 Krym został administracyjnie podporządkowany Ukrainie Sowieckiej.
Od paru dni postępuje agresja wobec Półwyspu Krymskiego, a co za tym idzie, została podeptana przez armię Federacji Rosyjskiej niepodległość państwa ukraińskiego. Niekwestionowanymi rdzennymi mieszkańcami Krymu są Tatarzy Krymscy, w roku 1944 doświadczeni deportacją ze swej ojczyzny – czystką etniczną. Przeważająca część Rosjan zamieszkałych na Krymie to przesiedleńcy z Rosji lub ich potomkowie. Tatarzy jednoznacznie zadeklarowali związanie swojego losu z niepodległym państwem ukraińskim.
2. Rosja oświadczyła, iż jej obowiązkiem jest wziąć w opiekę swoich rodaków, którzy będąc mniejszością narodową, poddani zostali jakoby presji i prześladowaniom na Krymie przez Ukraińców i Tatarów. Jest to oburzające kłamstwo, którego używają władze Federacji Rosyjskiej jako pretekstu do ataku na ukraińskie terytorium. Należy z całą odpowiedzialnością podkreślić, iż to ludność rosyjska, jako etniczna większość, od czasu deportacji Tatarów dominowała w Autonomii Krymskiej, zarówno w życiu politycznym, jak i społecznym. Powtarza się scenariusz z Naddniestrza, Abchazji i Cchinwali. Jako że na naszych oczach naruszane są prawa Ukrainy, zwracamy się do rządów demokratycznych państw, organizacji międzynarodowych, oraz obywateli Wolnego Świata z prośbą o presję na rząd Federacji Rosyjskiej, by zaprzestał agresji na sąsiednie, niepodległe państwo.

Żądamy:

− Całkowitego wycofania się z terytorium Ukrainy wojsk rosyjskich.
− Utworzenia komisji międzynarodowej dla zbadania sytuacji w Autonomii Krymskiej.
− Anulowania podjętej pod wpływem Moskwy uchwały Parlamentu Autonomii Krymu o przeprowadzeniu referendum na temat dalszego statusu tej jednostki terytorialnej Ukrainy, które ma się odbyć w dniu 25 maja 2014.
− Uchwalenia przez Parlament Ukrainy ustawy o repatriacji wszystkich Tatarów
Krymskich z miejsc zesłania na Krym. Projekt takiej ustawy został odrzucony przez
Wierchowną Radę Ukrainy w roku 2013.
− Uznania Medżlisu Tatarów Krymskich za oficjalny organ przedstawicielski na arenie
międzynarodowej.

Podpisy należy nadsyłać na adres internetowy: pietia1963@wp.pl

Selim Chazbijewicz
Janina Jadwiga Chmielowska
Piotr Hlebowicz
Karol Gwoździewicz
Maciej Ruszczyński
Magdalena Czachor
Leonardas Vilkas
Swietłana Czerwona
Kazimierz Kubrak
Dominik Jakub Napiwodzki
Monika Górka
Leszek Dobrzyński, Poseł RP
Bożena Napiwodzka
Joanna Mroczkowska,
Alina Pawluk,
Ewa Górka.
Damian Tarkowski
Piotr Kalisz, Kraków

Petycja w języku rosyjskim i ukraińskim…

Wilno – Warszawa, wspólna droga do wolności

Przypominamy jedno z wystąpień Jadwigi Chmielowskiej – jest to
archiwalne nagranie ze spotkania promującego wydanie albumu „Wilno – Warszawa wspólna droga do wolności”. Autorami albumu są Piotr Hlebowicz i Piotr Warisch. Spotkanie połączone z prezentacją miało miejsce dnia 18 listopada 2010 r. o godz. 17 w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul. Foksal 3/5. Materiał nie był wcześniej nigdzie publikowany.

Protest przeciwko wyrzuceniu z pracy Jadwigi Chmielowskiej

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca Mazowsze przyłącza się do protestu przeciwko wyrzuceniu z pracy Jadwigi Chmielowskiej. Nawet najbardziej kontrowersyjne poglądy nie mogą być podstawą do wyrzucenia z pracy zwłaszcza w wieku przedemerytalnym.

Jadwiga Chmielowska rzucona z pracy

Jadwiga Chmielowska rzucona z pracy

Strona protestu znajduje się na facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/pages/Jadwiga-Chmielowska-ma-wr%C3%B3ci%C4%87-do-pracy/479635348808008