Odezwa Komitetu Politycznego tatarów Krymskich na obczyźnie w sprawie 70 rocznicy deportacji Tatarów Krymskich

16 maja 2014 r.

Oświadczenie

 

W tym roku 18 maja mija kolejna, tym razem okrągła, 70 rocznica deportacji narodu Tatarów krymskich przez sowiecki, zbrodniczy reżim. 18 maja na skutek rozkazu wydanego przez politbiuro komunistycznej partii Związku Sowieckiego, rozkazu wydanego przez Stalina i Berię, nastąpiło wysiedlenie z Krymu tatarskiego narodu. Ta deportacja, ta etniczna czystka miała wszelkie cechy ludobójstwa i takim w istocie była. Tę operację wykonywaną przez jednostki NKWD, nadzorował bezpośrednio generał Iwan Sierow, późniejszy kat Polski.

W obecnej sytuacji okupacji Krymu przez armię rosyjską, Tatarzy krymscy nie mają możliwości uczczenia tej rocznicy. Okupanci zaczynają na Krymie zachowywać się podobnie, jak w 1944 roku. Wszyscy ludzie dobrej woli, politycy, duchowni, społeczni i polityczni działacze, ludzie kultury i sztuki – powinni wspierać naród Tatarski w dążeniu do wolności, niepodległości i wyzwolenia spod rosyjskiej okupacji ich ojczyzny.

Komitet Polityczny Tatarów Krymskich na Obczyźnie

Selim Chazbijewicz

Jadwiga Chmielowska

Swietłana Czerwonnaja

Piotr Hlebowicz

Jerzy Szahuniewicz

Oświadczenie ws Dżemilewa i Krymu

Polska, dn. 23 kwietnia 2014r.

 

Oświadczenie

 

22 kwietnia 2014 r. powiadomiono Mustafę Dżemilewa o zakazie wjazdu do Federacji Rosyjskiej. Zrobiły to okupacyjne służby ustawione na granicy Autonomii. W ten sposób Rosja chce uniemożliwić mu przebywanie na Krymie, gdzie mieszka z rodziną. Zakaz ma obowiązywać do 2019 r.  Dżemilew jest przywódcą Tatarów Krymskich i posłem do ukraińskiego Parlamentu.  15 lat spędził  w łagrach Rosji Sowieckiej za walkę o powrót Tatarów na Krym. Zostali oni 18 maja 1944r. zesłani do Uzbekistanu i innych republik sowieckich. Połowa narodu zginęła podczas wysiedlania. Do końca lat 80. mieli kategoryczny zakaz powrotu na Krym.

Protestujemy przeciwko decyzjom okupacyjnych rosyjskich władz Krymu, które godzą w podstawowe prawa człowieka. Wzywamy polityków całego świata do interwencji w sprawie samowoli i łamania praw człowieka przez rosyjski reżim okupacyjny Krymu. Apelujemy do środków masowego przekazu o nagłośnienie i potępienie rosyjskiej samowoli i niespotykanej w cywilizowanym świecie praktyki.

 

Za Komitet Polityczny Tatarów Krymskich na Obczyźnie

Selim Chazbijewicz

Piotr Hlebowicz

Jadwiga Chmielowska

Jerzy Szahuniewicz

Oświadczenie w sprawie Krymu

Rządy demokratycznych państw
Organizacje międzynarodowe
Społeczeństwa Wolnego Świata

My, byli działacze opozycji antykomunistycznej oraz ludzie dobrej woli, oświadczamy:
Rosja wtargnęła na terytorium niepodległego państwa ukraińskiego, naruszając granice sąsiedniego państwa oraz naruszając umowy międzynarodowe. Środowiska tatarskie z Krymu alarmują, że specjalne odziały rosyjskie działają na terenie Autonomii Krymskiej.

1. Nazywanie przez Rosję i Rosjan Krymu „rdzenną ziemią rosyjską” jest historycznym kłamstwem. Krym, niepodległe państwo tatarskie – Chanat Krymski – zostało podstępnie zaanektowane w 1783 roku, a następnie okupowane przez Imperium Rosyjskie oraz ZSSR. W roku 1918 przez parę miesięcy istniało odrodzone państwo pod nazwą Demokratyczna Republika Krymu, zdławiona przez bolszewików. W 1954 Krym został administracyjnie podporządkowany Ukrainie Sowieckiej.
Od paru dni postępuje agresja wobec Półwyspu Krymskiego, a co za tym idzie, została podeptana przez armię Federacji Rosyjskiej niepodległość państwa ukraińskiego. Niekwestionowanymi rdzennymi mieszkańcami Krymu są Tatarzy Krymscy, w roku 1944 doświadczeni deportacją ze swej ojczyzny – czystką etniczną. Przeważająca część Rosjan zamieszkałych na Krymie to przesiedleńcy z Rosji lub ich potomkowie. Tatarzy jednoznacznie zadeklarowali związanie swojego losu z niepodległym państwem ukraińskim.
2. Rosja oświadczyła, iż jej obowiązkiem jest wziąć w opiekę swoich rodaków, którzy będąc mniejszością narodową, poddani zostali jakoby presji i prześladowaniom na Krymie przez Ukraińców i Tatarów. Jest to oburzające kłamstwo, którego używają władze Federacji Rosyjskiej jako pretekstu do ataku na ukraińskie terytorium. Należy z całą odpowiedzialnością podkreślić, iż to ludność rosyjska, jako etniczna większość, od czasu deportacji Tatarów dominowała w Autonomii Krymskiej, zarówno w życiu politycznym, jak i społecznym. Powtarza się scenariusz z Naddniestrza, Abchazji i Cchinwali. Jako że na naszych oczach naruszane są prawa Ukrainy, zwracamy się do rządów demokratycznych państw, organizacji międzynarodowych, oraz obywateli Wolnego Świata z prośbą o presję na rząd Federacji Rosyjskiej, by zaprzestał agresji na sąsiednie, niepodległe państwo.

Żądamy:

− Całkowitego wycofania się z terytorium Ukrainy wojsk rosyjskich.
− Utworzenia komisji międzynarodowej dla zbadania sytuacji w Autonomii Krymskiej.
− Anulowania podjętej pod wpływem Moskwy uchwały Parlamentu Autonomii Krymu o przeprowadzeniu referendum na temat dalszego statusu tej jednostki terytorialnej Ukrainy, które ma się odbyć w dniu 25 maja 2014.
− Uchwalenia przez Parlament Ukrainy ustawy o repatriacji wszystkich Tatarów
Krymskich z miejsc zesłania na Krym. Projekt takiej ustawy został odrzucony przez
Wierchowną Radę Ukrainy w roku 2013.
− Uznania Medżlisu Tatarów Krymskich za oficjalny organ przedstawicielski na arenie
międzynarodowej.

Podpisy należy nadsyłać na adres internetowy: pietia1963@wp.pl

Selim Chazbijewicz
Janina Jadwiga Chmielowska
Piotr Hlebowicz
Karol Gwoździewicz
Maciej Ruszczyński
Magdalena Czachor
Leonardas Vilkas
Swietłana Czerwona
Kazimierz Kubrak
Dominik Jakub Napiwodzki
Monika Górka
Leszek Dobrzyński, Poseł RP
Bożena Napiwodzka
Joanna Mroczkowska,
Alina Pawluk,
Ewa Górka.
Damian Tarkowski
Piotr Kalisz, Kraków

Petycja w języku rosyjskim i ukraińskim…

Lenin – symbol bolszewickiego terroru – upadł

Solidarność Walcząca Wydział Wschodni

Ленін – символ більшовицького терору – впав

 

Дорогі друзі!

 

Ми отримали повідомлення, що у Києві впав останній пам’ятник одного з найбільших злочинців ХХ ст. – Леніна. З цього приводу посилаємо Вам гаряче поздоровлення і вирази щирого визнання. Після 22 років незалежності, українці скинули з п’єдесталу символ поневолення України. Перейдено символічний бар’єр між ментальністю східного москаля-гомо советікуса, та відкритим європейським мисленням. У 1989 р., також у грудні, рухнув пам’ятник більшовицького кровопивці у районі Кракова – Новій Гуті. Тоді українці-опозиціонери та студенти подякували нам за ту ініціативу.

На жаль, на українській землі залишилося ще багато символів комуністичного режиму, які треба ліквідувати раз назавжди. Сподіваємося, що дасте собі з ними раду – перший крок зроблено Вами сьогодні, 8 грудня 2013.

            Якщо це можливо, ми просимо Вас надіслати маленький шматочок розбитого пам’ятника до музею, присвяченого польській незалежницькій опозиції.

Хай живе вільна Україна!

Ядвига Хмеловска – деятель антикоммунистической оппозиции в ПНР, сопредседатель Автономного Восточного Отделения «Борющейся Солидарности». Польша.

Jadwiga Chmielowska – działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL, współprzewodnicząca Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Пйотр Глебович – діяч антикомуністичної опозиції у ПНР, співголова Автономного Східного відділку «Солідарності, що бореться». Польща.

Piotr Hlebowicz – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współprzewodniczący Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Кароль Гвоздевич – діяч антикомуністичної опозиції у ПНР, співголова Автономного Східного відділку «Солідарності, що бореться». Польща.

Karol Gwoździewicz – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współpracownik Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Казимерш Кубрак – діяч антикомуністичної опозиції у ПНР,

учасник повалення пам’ятника Ленинові у Кракові – Новій Гуті в грудні 1989 года. Польща

Kazimierz Kubrak –  działacz NSZZ „Solidarność” oraz opozycji antykomunistycznej w PRL. Uczestnik obalenia pomnika Lenina w Nowej Hucie (10 grudzień 1989). Polska

08. 12. 2013

Lenin – symbol bolszewickiego terroru – upadł.

 

Drodzy Przyjaciele!

            Właśnie otrzymaliśmy informację, iż w Kijowie padł ostatni pomnik jednego z największych przestępców XX wieku – Lenina. Z tej okazji składamy Wam gorące gratulacje i wyrazy szczerego uznania. Po 22 latach latach niepodległości, Ukraińcy zrzucili z piedestału symbol zniewolenia Ukrainy. Została przekroczona symboliczna bariera pomiędzy mentalnością wschodniego Moskala – homosowieticusa, a otwartym, europejskim myśleniem. W 1989 roku, także w grudniu, runął pomnik bolszewickiego krwiopijcy w dzielnicy Krakowa – Nowej Hucie. Wtedy to Ukraińscy opozycjoniści oraz studenci podziękowali nam za tą inicjatywę.

Niestety, na ziemi Ukraińskiej pozostało wiele symboli po komunistycznym reżimie, które należy zlikwidować raz na zawsze. Mamy nadzieję, że sobie z nimi poradzicie – pierwszy krok został przez Was uczyniony dzisiaj, 8 grudnia 2013r.

Jeśli jest to możliwe, prosilibyśmy o mały kawałek z rozbitego pomnika do muzeum, poświęconego Polskiej opozycji niepodległościowej.

 

Niech żyje Wolna Ukraina!

Ядвига Хмеловска – деятель антикоммунистической оппозиции в ПНР, сопредседатель Автономного Восточного Отделения «Борющейся Солидарности». Польша.

Jadwiga Chmielowska – działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL, współprzewodnicząca Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Петр Хлебович – деятель антикоммунистической оппозиции в ПНР, сопредседатель Автономного Восточного Отделения «Борющейся Солидарности». Польша.

Piotr Hlebowicz – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współprzewodniczący Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Кароль Гвоздевич – деятель антикоммунистической оппозиции в ПНР, сотрудник Автономного Восточного Отделения «Борющейся Солидарности». Польша

Karol Gwoździewicz – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współpracownik Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Казимерш Кубрак – деятель «Солидарности», антикоммунистической оппозиции, участник сноса памятника Ленина в Кракове – Новой Хуте в декабре 1989 года. Польша

Kazimierz Kubrak –  działacz NSZZ „Solidarność” oraz opozycji antykomunistycznej w PRL. Uczestnik obalenia pomnika Lenina w Nowej Hucie (10 grudzień 1989). Polska 

Cнос памятника Ленина в Кракове - Новой Хуте 10 декабря 1989 года.

Cнос памятника Ленина в Кракове – Новой Хуте 10 декабря 1989 года.

Pikieta w Warszawie 18 maja 2013

Zdjęcia i film na youtube z pikiety protestacyjnej pod ambasadą Ukrainy w Warszawie dnia 18 maja 2013 r przeciwko łamaniu praw Tatarów Krymskich na Krymie-w 69 rocznicę deportacji Tatarów do Azji Średniej

Fotki i fil’m na youtube s protestacionnogo pikieta u Ukrainskogo posol’stva v Warshavie v 69 godovshchinu deportacji Krymskotatarskogo naroda. Pikiet byl organizovan protiv narushanija prav Krymskih Tatar v Krymu nynieshnim rukovodstvom Krymskoj Avtonomii

Piotr Hlebowicz

http://www.wydzialwschodnisw.pl/
www.sw.org.pl
http://swkatowice.mojeforum.net/index.php

PIKIETA PROTESTACYJNA W WARSZAWIE W OBRONIE PRAW TATARÓW KRYMSKICH

Dnia 18 maja 2013 r. (sobota) przed ambasadą Ukrainy w Warszawie (Al. Szucha 7) o godzinie 14.30 przeprowadzona zostanie pikieta protestacyjna przeciwko dyskryminacji  Tatarów Krymskich na Krymie. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojętny los tego bohaterskiego narodu.

 

18 maja 1944 wywieziono do Azji Średniej wszystkich Tatarów Krymskich z ich ojczyzny – Krymu. W czasie podróży bydlęcymi wagonami, a i potem, po przymusowym osiedleniu w Uzbekistanie, umarło z chorób i głodu wiele tysięcy osób. Nawet tzw. „odwilż” w czasie panowania Chruszczowa (po 1956) nie przyniosła Tatarom powrotu na Krym. Zabraniano im tego aż do końca lat 80-tych. Wtedy to łamiąc sowieckie przepisy, sami masowo zaczęli wracać do domu, domu okupowanego przez rosyjskich kolonistów. Dzień dzisiejszy nie przyniósł rozwiązania problemu kompleksowej repatriacji. Wierchowna Rada Ukrainy nie uchwaliła ustawy repatriacyjnej, która pozwoliłaby na godny powrót na Krym ponad 200 tysięcy Tatarów, głównie z Uzbekistanu. Rząd Autonomii Krymskiej na czele z Anatolijem Mogilewem robi wszystko, by Tatarom, którzy powrócili na Krym – żyło się jak najgorzej. Rosyjskie lobby na Krymie zbroi organizacje kozackie i pomaga rosyjskim szowinistom – obywatele Krymu pochodzenia rosyjskiego nastawiani są przeciwko Tatarom. Dlatego też zaprotestujmy przeciwko temu bezprawiu. Zaprotestujmy przeciwko tolerancyjnej postawy Kijowa względem samowoli władz Autonomii Krymskiej. Czas, by towarzysz milicjant Mogilew podał się do dymisji.

 

Na naszej pikiecie zostanie odczytana specjalna rezolucja, pod którą można się będzie podpisać.

Piotr Hlebowicz
http://www.wydzialwschodnisw.pl/
http://www.sw.org.pl
http://swkatowice.mojeforum.net/index.php