Oświadczenie w sprawie Krymu

Rządy demokratycznych państw
Organizacje międzynarodowe
Społeczeństwa Wolnego Świata


My, byli działacze opozycji antykomunistycznej oraz ludzie dobrej woli, oświadczamy:
Rosja wtargnęła na terytorium niepodległego państwa ukraińskiego, naruszając granice sąsiedniego państwa oraz naruszając umowy międzynarodowe. Środowiska tatarskie z Krymu alarmują, że specjalne odziały rosyjskie działają na terenie Autonomii Krymskiej.

1. Nazywanie przez Rosję i Rosjan Krymu „rdzenną ziemią rosyjską” jest historycznym kłamstwem. Krym, niepodległe państwo tatarskie – Chanat Krymski – zostało podstępnie zaanektowane w 1783 roku, a następnie okupowane przez Imperium Rosyjskie oraz ZSSR. W roku 1918 przez parę miesięcy istniało odrodzone państwo pod nazwą Demokratyczna Republika Krymu, zdławiona przez bolszewików. W 1954 Krym został administracyjnie podporządkowany Ukrainie Sowieckiej.
Od paru dni postępuje agresja wobec Półwyspu Krymskiego, a co za tym idzie, została podeptana przez armię Federacji Rosyjskiej niepodległość państwa ukraińskiego. Niekwestionowanymi rdzennymi mieszkańcami Krymu są Tatarzy Krymscy, w roku 1944 doświadczeni deportacją ze swej ojczyzny – czystką etniczną. Przeważająca część Rosjan zamieszkałych na Krymie to przesiedleńcy z Rosji lub ich potomkowie. Tatarzy jednoznacznie zadeklarowali związanie swojego losu z niepodległym państwem ukraińskim.
2. Rosja oświadczyła, iż jej obowiązkiem jest wziąć w opiekę swoich rodaków, którzy będąc mniejszością narodową, poddani zostali jakoby presji i prześladowaniom na Krymie przez Ukraińców i Tatarów. Jest to oburzające kłamstwo, którego używają władze Federacji Rosyjskiej jako pretekstu do ataku na ukraińskie terytorium. Należy z całą odpowiedzialnością podkreślić, iż to ludność rosyjska, jako etniczna większość, od czasu deportacji Tatarów dominowała w Autonomii Krymskiej, zarówno w życiu politycznym, jak i społecznym. Powtarza się scenariusz z Naddniestrza, Abchazji i Cchinwali. Jako że na naszych oczach naruszane są prawa Ukrainy, zwracamy się do rządów demokratycznych państw, organizacji międzynarodowych, oraz obywateli Wolnego Świata z prośbą o presję na rząd Federacji Rosyjskiej, by zaprzestał agresji na sąsiednie, niepodległe państwo.

Żądamy:

− Całkowitego wycofania się z terytorium Ukrainy wojsk rosyjskich.
− Utworzenia komisji międzynarodowej dla zbadania sytuacji w Autonomii Krymskiej.
− Anulowania podjętej pod wpływem Moskwy uchwały Parlamentu Autonomii Krymu o przeprowadzeniu referendum na temat dalszego statusu tej jednostki terytorialnej Ukrainy, które ma się odbyć w dniu 25 maja 2014.
− Uchwalenia przez Parlament Ukrainy ustawy o repatriacji wszystkich Tatarów
Krymskich z miejsc zesłania na Krym. Projekt takiej ustawy został odrzucony przez
Wierchowną Radę Ukrainy w roku 2013.
− Uznania Medżlisu Tatarów Krymskich za oficjalny organ przedstawicielski na arenie
międzynarodowej.

Podpisy należy nadsyłać na adres internetowy: pietia1963@wp.pl

Selim Chazbijewicz
Janina Jadwiga Chmielowska
Piotr Hlebowicz
Karol Gwoździewicz
Maciej Ruszczyński
Magdalena Czachor
Leonardas Vilkas
Swietłana Czerwona
Kazimierz Kubrak
Dominik Jakub Napiwodzki
Monika Górka
Leszek Dobrzyński, Poseł RP
Bożena Napiwodzka
Joanna Mroczkowska,
Alina Pawluk,
Ewa Górka.
Damian Tarkowski
Piotr Kalisz, Kraków


28 февраля 2014 года

Правительствам демократических стран
Международным организациям
Гражданам Свободного Мира

Мы, ветераны демократического антикоммунистического движения и люди доброй воли, заявляем:
Россия, вопреки международным соглашениям, вторглась на территорию независимого украинского государства, нарушив границы суверенной страны. С места событий крымские татары сообщают, что российские войска специального назначения уже действуют в Крымской автономии.

1. Утверждение России и русских Крыма о „исконно русской земле” является исторической неправдой. Крым как независимое татарское государство – Крымское ханство – было сначала обманным путем присоединено в 1783 году, а затем – оккупировано Российской империей и, позже – СССР. В 1918 году Крым снова был раздавлен большевиками через несколько месяцев после возрождения государственного образования под названием Демократическая Республика Крым. В 1954 году Крым окончательно был передан в административное подчинение Советской Украине.
Уже несколько дней с нарастанием силы продолжается агрессия против Крымского полуострова и, следовательно, армией Российской Федерации была растоптана независимость украинского государства. Это происходит на фоне игнорирования интересов коренного народа Крыма – крымских татар, которые в 1944 году пережили принудительную депортацию с их Родины, по сути, этническую чистку. Подавляющее большинство россиян, сейчас живущих в Крыму, – это переселенцы из России или их потомки. Татары же заявили однозначно – свои судьбы они связывают только с независимым Украинским государством.
2. Россия заявила, что это ее долг – взять «под защиту» своих соотечественников, которые в качестве национального меньшинства якобы испытывают давление и преследования в Крыму со стороны украинцев и татар. Это – откровенная ложь, которая используются российскими властями как повод для нападения на территорию Украины. Следует с полной ответственностью подчеркнуть, что именно русское население находится в Крыму в качестве этнического большинства, и русские доминируют как во власти крымской автономии, так и вообще в политической и общественной жизни полуострова. Повторяется трагический сценарий Приднестровья, Абхазии и Цхинвали. Поскольку на наших глазах нарушаются права Украины, мы обращаемся к правительствам демократических стран, международным организациям, а также к гражданам Свободного Мира с просьбой оказать давление на российское правительство для прекращения агрессии против соседнего независимого государства.

Мы требуем:

- Полного вывода с территории Украины российских войск;
- Создания международной комиссии по расследованию ситуации в Крымской автономии;
- Аннулирования незаконного принятого под давлением Москвы решения парламента Крымского автономии о проведении референдума по вопросу о дальнейшем статусе этой территориальной единицы Украины;
- Принятие Верховной Радой Украины Закона Украины «О репатриации всех крымских татар, депортированных из Крыма». Проект такого Закона был отклонен Верховной Радой Украины в 2013 году;
- Признание Меджлиса крымских татар в качестве официального представительного органа на международной арене.

Подписи для поддерживающих данное Заявление, прошу отправлять по адресу:
pietia1963@wp.pl

Подписи:
Selim Chazbijewicz
Janina Jadwiga Chmielowska
Piotr Hlebowicz
Karol Gwoździewicz
Maciej Ruszczyński
Magdalena Czachor
Leonardas Vilkas
Swietłana Czerwona
Kazimierz Kubrak
Dominik Jakub Napiwodzki
Monika Górka
Leszek Dobrzyński, Poseł RP
Bożena Napiwodzka
Joanna Mroczkowska,
Alina Pawluk,
Ewa Górka.
Damian Tarkowski
Piotr Kalisz, Kraków
Jerzy Jankowski – Norwegia. Solidarność Walcząca

 

28. 02. 2014 року

Урядам демократичних країн
Міжнародним організаціям
Громадянам Вільного Світу
Ми, колишні активісти антикомуністичної опозиції і люди доброї волі, заявляємо:
Росія вторглася на територію незалежної української держави, порушивши кордони суверенної країни і всупереч міжнародним угодам . Спільноти кримських татар повідомляють , що російські війська спеціального призначення вже діють в Кримській автономії.

1. Твердження Росії і росіян Криму про „споконвічно російську землю” є історичною неправдою. Крим як незалежна татарська держава – Кримське ханство – було обманним шляхом приєднане в 1783 році, а потім –окуповане Російською імперією та СРСР . У 1918 році Крим знову був розчавлений більшовиками через кілька місяців після відродження державності під назвою Демократична Республіка Крим. У 1954 році Крим остаточно був переданий до адміністративного підпорядкування Радянській Україні .
Вже декілька днів із наростанням сили триває агресія проти Кримського півострова і , отже , армією Російської Федерації було розтоптано незалежность української держави. Це робиться, незважаючи на інтереси корінного народу Криму – кримських татар, які у 1944 році пережили примусову депортацію з їхньої Батьківщини з усіма ознаками етнічної чистки. Переважна більшість росіян , що нині мешкають в Криму,- це переселенці з Росії або їх нащадки. Татари ж заявили однозначно – свої долі вони пов’язують лише з незалежною українською державою.
2. Росія заявила, що це її обов’язок – взяти під опіку своїх співвітчизників, які, як національна меншість, нібито зазнає тиску і переслідування в Криму з боку українців та татар. Це – відверта брехня, яка використовуються російською владою як привід для нападу на територію України. Слід із повною відповідальністю підкреслити, що це російське населення перебуває в Криму в якості етнічної більшості , і росіяни домінують у владі кримської автономії та і загалом в політичному і суспільному житті півострова. Повторюється трагічний сценарій Придністров’я , Абхазії і Цхінвалі. Оскільки на наших очах порушуються права України , ми звертаємося до Урядів демократичних країн , міжнародних організацій , а також до громадян Вільного Світу з проханням чинити тиск на російський уряд задля припинення агресії проти сусідньої незалежної держави.

Ми вимагаємо :

- Повного виведення з території України російських військ;
- Створення міжнародної комісії з розслідування ситуації в Кримській автономії;
- Анулювання прийнятого під впливом Москви і в незаконний спосіб рішення парламенту Кримського автономії про референдум щодо подальшого статусу цієї територіальної одиниці України;
- Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про репатріацію всіх кримських татар, депортованих з Криму». Проект такого закону був відхилений Верховною Радою України в 2013 році;
- Визнання Меджлісу кримських татар в якості офіційного представницького органу на міжнародній арені.

Підписи для зголошення під даною заявою прошу відправляти за адресою: pietia1963@wp.pl

Підписи:
Selim Chazbijewicz
Janina Jadwiga Chmielowska
Piotr Hlebowicz
Karol Gwoździewicz
Maciej Ruszczyński
Magdalena Czachor
Leonardas Vilkas
Swietłana Czerwona
Kazimierz Kubrak
Dominik Jakub Napiwodzki
Monika Górka
Leszek Dobrzyński, Poseł RP
Bożena Napiwodzka
Joanna Mroczkowska,
Alina Pawluk,
Ewa Górka.
Damian Tarkowski
Piotr Kalisz, Kraków
Jerzy Jankowski – Norwegia. Solidarność Walcząca