Lenin – symbol bolszewickiego terroru – upadł

Solidarność Walcząca Wydział Wschodni

Ленін – символ більшовицького терору – впав

 

Дорогі друзі!

 

Ми отримали повідомлення, що у Києві впав останній пам’ятник одного з найбільших злочинців ХХ ст. – Леніна. З цього приводу посилаємо Вам гаряче поздоровлення і вирази щирого визнання. Після 22 років незалежності, українці скинули з п’єдесталу символ поневолення України. Перейдено символічний бар’єр між ментальністю східного москаля-гомо советікуса, та відкритим європейським мисленням. У 1989 р., також у грудні, рухнув пам’ятник більшовицького кровопивці у районі Кракова – Новій Гуті. Тоді українці-опозиціонери та студенти подякували нам за ту ініціативу.

На жаль, на українській землі залишилося ще багато символів комуністичного режиму, які треба ліквідувати раз назавжди. Сподіваємося, що дасте собі з ними раду – перший крок зроблено Вами сьогодні, 8 грудня 2013.

            Якщо це можливо, ми просимо Вас надіслати маленький шматочок розбитого пам’ятника до музею, присвяченого польській незалежницькій опозиції.

Хай живе вільна Україна!

Ядвига Хмеловска – деятель антикоммунистической оппозиции в ПНР, сопредседатель Автономного Восточного Отделения «Борющейся Солидарности». Польша.

Jadwiga Chmielowska – działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL, współprzewodnicząca Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Пйотр Глебович – діяч антикомуністичної опозиції у ПНР, співголова Автономного Східного відділку «Солідарності, що бореться». Польща.

Piotr Hlebowicz – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współprzewodniczący Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Кароль Гвоздевич – діяч антикомуністичної опозиції у ПНР, співголова Автономного Східного відділку «Солідарності, що бореться». Польща.

Karol Gwoździewicz – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współpracownik Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Казимерш Кубрак – діяч антикомуністичної опозиції у ПНР,

учасник повалення пам’ятника Ленинові у Кракові – Новій Гуті в грудні 1989 года. Польща

Kazimierz Kubrak –  działacz NSZZ „Solidarność” oraz opozycji antykomunistycznej w PRL. Uczestnik obalenia pomnika Lenina w Nowej Hucie (10 grudzień 1989). Polska

08. 12. 2013

Lenin – symbol bolszewickiego terroru – upadł.

 

Drodzy Przyjaciele!

            Właśnie otrzymaliśmy informację, iż w Kijowie padł ostatni pomnik jednego z największych przestępców XX wieku – Lenina. Z tej okazji składamy Wam gorące gratulacje i wyrazy szczerego uznania. Po 22 latach latach niepodległości, Ukraińcy zrzucili z piedestału symbol zniewolenia Ukrainy. Została przekroczona symboliczna bariera pomiędzy mentalnością wschodniego Moskala – homosowieticusa, a otwartym, europejskim myśleniem. W 1989 roku, także w grudniu, runął pomnik bolszewickiego krwiopijcy w dzielnicy Krakowa – Nowej Hucie. Wtedy to Ukraińscy opozycjoniści oraz studenci podziękowali nam za tą inicjatywę.

Niestety, na ziemi Ukraińskiej pozostało wiele symboli po komunistycznym reżimie, które należy zlikwidować raz na zawsze. Mamy nadzieję, że sobie z nimi poradzicie – pierwszy krok został przez Was uczyniony dzisiaj, 8 grudnia 2013r.

Jeśli jest to możliwe, prosilibyśmy o mały kawałek z rozbitego pomnika do muzeum, poświęconego Polskiej opozycji niepodległościowej.

 

Niech żyje Wolna Ukraina!

Ядвига Хмеловска – деятель антикоммунистической оппозиции в ПНР, сопредседатель Автономного Восточного Отделения «Борющейся Солидарности». Польша.

Jadwiga Chmielowska – działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL, współprzewodnicząca Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Петр Хлебович – деятель антикоммунистической оппозиции в ПНР, сопредседатель Автономного Восточного Отделения «Борющейся Солидарности». Польша.

Piotr Hlebowicz – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współprzewodniczący Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Кароль Гвоздевич – деятель антикоммунистической оппозиции в ПНР, сотрудник Автономного Восточного Отделения «Борющейся Солидарности». Польша

Karol Gwoździewicz – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współpracownik Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”. Polska

 

Казимерш Кубрак – деятель «Солидарности», антикоммунистической оппозиции, участник сноса памятника Ленина в Кракове – Новой Хуте в декабре 1989 года. Польша

Kazimierz Kubrak –  działacz NSZZ „Solidarność” oraz opozycji antykomunistycznej w PRL. Uczestnik obalenia pomnika Lenina w Nowej Hucie (10 grudzień 1989). Polska 

Cнос памятника Ленина в Кракове - Новой Хуте 10 декабря 1989 года.

Cнос памятника Ленина в Кракове – Новой Хуте 10 декабря 1989 года.